Protokoll

Här hittar du kommunfullmäktiges, -styrelsens samt nämndernas  föredragningslistor , protokoll och bindningar.

Följande organs föredragningslistor och protokoll publiceras på kommunens hemsida:

  • Kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelsen
  • Revisionsnämnden
  • Vård- och omsorgsnämnden
  • Bildningsnämnden
  • Biblioteks- kultur- och fritidssektionen
  • Tekniska nämnden
  • Tillsynsnämnden
  • Bindningar

 

Föredragningslistor och protokoll 01.06.2019 →
Föredragningslistor och protokoll 2016 – 31.05.2019

Redogörelse för bindningar

Redogörelse för bindningar – Förtroendevalda 2019

Redogörelse för bindningar – Tjänstemän

Enligt kommunallagen (410/2015) ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar.

Syftet med bestämmelserna om redogörelser för bindningar är att främja öppenhet och transparens i kommunens beslutsfattande och på förhand förhindra att det uppstår situationer där förtroendet för en tjänsteinnehavare eller förtroendevald kan äventyras.

Redogörelsen för bindningarna påverkar inte skyldigheten att anmäla jäv i det kommunala beslutsfattandet. Enligt kommunallagen ska den som är jävig meddela att han eller hon är jävig.
Bindningen utgör inte nödvändigtvis ett hinder för deltagande i beslutsfattandet. Bedömningen av jäv görs separat för varje enskilt fall och ärende.

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska redogöra för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet.

Redogörelser ska också lämnas för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Vem ska anmäla bindningar?

Förtroendevalda som är skyldiga att redogöra för sina bindningar är:
– kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
– ordföranden och vice ordförandena i kommunfullmäktige
– ordföranden och vice ordförande i nämnderna
– ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen samt ersättarna
– ledamöterna i kommunstyrelsens sektioner samt ersättarna
– ledamöter i sektioner inom organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen samt ersättarna
– ordföranden och vice ordförande i övriga nämnders sektioner

Tjänstemän som är skyldiga att lämna en redogörelse är:
– kommundirektören
– föredragande i kommunstyrelsen och nämnder
– föredragande i sektioner som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen
– föredragande i övriga nämnders sektioner