Rakennusluvat

Yhteystiedot

 

Stolpe Marica, marica.stolpe(at)mustasaari.fi
Ympäristö- ja terveystarkastaja | 044-7277995

Granqvist Johnny, johnny.granqvist(at)korsnas.fi
Rakennustarkastaja | Puh. 06-3479 131 | 050 369 4007

Rakennuslupahakemukseen liitettävät asiakirjat Korsnäsissä

 1. Hakemuslomake yhtenä kappaleena.
 2. Selvitys naapurin kuulemisesta (MRL § 133). Kunta voi suorittaa maksua vastaan.
 3. Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta, jollei sitä ole todettu muulla tavalla.
 4. Ote alueen rekisterikartasta mittakaavassa 1:10000 yhtenä kappaleena.
 5. Asemapiirros mittakaavassa 1:500 tai 1:1000 kahtena kappaleena, pätevän suunnittelijan laatimana Suomen rakentamismääräyskokoelman A1-2 mukaan. Asemapiirroksesta tulee käydä ilmi mm. olemassa olevien rakennusten sijainti ja suunnitellun rakennuksen sijainti, vesi- ja jätevesijohdot sekä mahdollinen pienpuhdistamo/jätevesisäiliö, pihamaajärjestelyt, viralliset merkinnät, ilmansuunta sekä rakennuspaikan ympäristö.
 6. Rakennuspiirustukset kahtena kappaleena, jotka on laadittu Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 mukaan ja käsittävät pohjapiirustuksen, julkisivut ja leikkaukset mittakaavassa 1:50 – 1:100, savuhormileikkauksen 1:10 – 1:20, sekä asuin-, teollisuus- ja julkisten rakennusten osalta leikkaukset ulkoseinästä, katosta ja lattiasta U-arvoineen sekä ikkunoiden pinta-ala suhteessa kerrosalaan ilmoitettuna m2:einä ja %:eina.
 7. Pohjapiirrokseen on myös merkittävä rakennuksen pinta-ala, kerros-ala, huoneisto-ala ja tilavuus kokonaisina m2:eina ja m3:eina. Leimoista ja muodosta säädetään erikseen RT 004.021-RT004.027).
 8. Vastaava työnjohtaja. Useimmissa tapauksissa, joissa vaaditaan rakennuslupa, on rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyttävä vastaava työnjohtaja. Hakemuslomake (ke6698) on täytettävä.
 9. Suurempia rakennuksia varten, joissa on vesi- ja viemäriasennuksia, tulee hyväksyä myös KVV-työnjohtaja.
 10. Kaavaote: Jos alueella on vahvistettu tai hyväksytty kaava, on se liitettävä yhtenä kappaleena hakemukseen.
 11. Ympäristölupa: Erityislaitokset ja tehtaat, joista säädetään ympäristölainsäädännössä, edellyttävät valvontalautakunnan päätöstä sijoituspaikan hyväksymisestä. Tarkempia tietoja antaa ympäristösihteeri.
 12. Rakennushankeilmoitus RH-1 täytettynä.
 13. Energiatodistus
 14. Selvitys jätevesijärjestelmästä pätevän suunnittelijan laatimana, jos kiinteistöä ei ole mahdollista liittää jätevesiverkkoon. (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011)

Lomakkeet

Lomakkeet – www.suomi.fi