Hushållsvattnets kvalitet enligt rapport 3.10.2017

Enligt den vattenanalysrapport som inkommit 3.10.2017 uppfyller Korsnäs kommuns vattentjänsts distribuerade hushållsvatten kvalitetskraven

förutom kvalitetskravet för Fe, d.v.s. järn. Järnhalten överstiger de värden som rekommenderas. Proverna är tagna 31.8.2017.

 

Korsnäs kommuns tekniska avdelning