Kungörelse: Bildningsnämndens protokoll 30.01.2018

BILDNINGSNÄMNDEN I KORSNÄS

Protokoll fört vid sammanträde 30.1.2018

BILDN § 1 BILDNINGSVÄSENDET, Sammanträdets laglighet och beslutförhet samt godkännande av föredragningslista
BILDN § 2 BILDNINGSVÄSENDET, Val av protokolljusterare
BILDN § 3 BILDNINGSVÄSENDET, Verksamhetsberättelse 2017, småbarnspedagogik
BILDN § 4 BILDNINGSVÄSENDET, Anhållan om uppsägning
BILDN § 5 BILDNINGSVÄSENDET, Verksamhetsberättelse 2017, skolväsendet
BILDN § 6 EKONOMI, Dispositionsplan för bildningsväsendet år 2018
BILDN § 7 BILDNINGSVÄSENDET, Förskolan
BILDN § 8 BILDNINGSVÄSENDET, Skolskjuts Harrström-Taklax
BILDN § 9 BILDNINGSVÄSENDET, Delgivningsärenden