Kungörelse: Bildningsnämndens mötesprotokoll 27.11.2018.

BILDNINGSNÄMNDEN  i Korsnäs

 

Protokoll fört vid sammanträde 27.11.2018

 

BILDN § 39        BILDNINGSVÄSENDET, Sammanträdets laglighet och beslutförhet samt godkännande av föredragningslista

BILDN § 40        BILDNINGSVÄSENDET, Val av protokolljusterare

BILDN § 41        PERSONAL-OCH LÖNEFRÅGOR, Nya yrkesbenämningar inom småbarnspedagogiken

BILDN § 42        PERSONAL-OCH LÖNEFRÅGOR, Ändring av yrkesbenämning barnomsorgsledare

BILDN § 43        BARNOMSORG, Verksamhetsplaner

BILDN § 44        BILDNINGSVÄSENDET, Läsårsplan Korsnäs kyrkby skola, förskola

BILDN § 45        BILDNINGSVÄSENDET, Läs-och lovtider 2019-2020

BILDN § 46        BILDNINGSVÄSENDET, Motion om hemspråksundervisning och religionsundervisning

BILDN § 47        BARNOMSORG, Delgivningar