Kungörelse: Föredragningslista till bildningsnämndens möte 13.3.2018.

Kungörelse/Möteskallelse

 

Bildningsnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Molpe skola tisdagen 13.3.2018 kl. 18.00 för att behandla följande ärenden:

 

BILDN § 10        BILDNINGSVÄSENDET, Sammanträdets laglighet och beslutförhet samt godkännande av föredragningslista

BILDN § 11        BILDNINGSVÄSENDET, Val av protokolljusterare

BILDN § 12        BARNOMSORG, Specialbarnträdgårdslärare, utökad arbetstid

BILDN § 13        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anhållan om uppsägning

BILDN § 14        BILDNINGSVÄSENDET, Undervisningstimmar för läsåret 2018-2019

BILDN § 15        BILDNINGSVÄSENDET, Specialundervisningstimmar för läsåret 2018-2019

BILDN § 16        BILDNINGSVÄSENDET, Skolskjutsar för elever i grundläggande utbildning

BILDN § 17        BILDNINGSVÄSENDET, Förberedande undervisning

BILDN § 18        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anställning av skolgångsbiträde

 

Protokollet hålls till allmänt påseende 20.3.2018 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Malax 8.3.2018

 

Linda Backgren-Holm

Bildningsnämndens ordförande