Kungörelse: Föredragningslista för bildningsnämndens möte 22.3.2017

Kungörelse/kallelse

 

Bildningsnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungården i Korsnäs onsdagen 22.3.2017 kl. 18.00  för att behandla följande ärenden:

BILDN § 11        BILDNINGSVÄSENDET, Sammanträdets laglighet och beslutförhet samt godkännande av föredragningslista

BILDN § 12        BILDNINGSVÄSENDET, Val av protokolljusterare

BILDN § 13        EKONOMI, Klientavgifter inom småbarnspedagogik

BILDN § 14        BARNOMSORG, anmälningsärende

BILDN § 15        BILDNINGSVÄSENDET, Undervisningstimmar för läsåret 2017-2018

BILDN § 16        BILDNINGSVÄSENDET, Specialundervisningstimmar för läsåret 2017-2018

BILDN § 17        PERSONAL, Uppsägning av tjänst som timlärare vid Korsnäs kby skola

BILDN § 18        BILDNINGSVÄSENDET, KONFID.

BILDN § 19        BILDNINGSVÄSENDET, Anmälningsärende

 

Protokollet hålls till allmänt påseende 29.3.2017 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Malax 16.3.2017

 

Ulf Stenlund

Bildningsnämndens ordförande