Kungörelse: Föredragningslista för kommunfullmäktige möte 12.2.2018

 

KUNGÖRELSE/KALLELSE

Kommunfullmäktige i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i Korsnäs kyrkby måndagen 12.2.2018 kl.  19.30  för att behandla följande ärenden:

 

KFGE § 1            ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KFGE § 2            ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KFGE § 3            ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KFGE § 4            FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Förtjänsttecken utdelning

KFGE § 5            FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Meddelande om kommuninvånarnas initiativ och fullmäktigeledamöters motioner 2017

KFGE § 6            FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Åtgärdsmotion gällande ansökan om bidrag för en konstgräsplan

KFGE § 7            ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2018

KFGE § 8            ALLMÄN FÖRVALTNING, Frågestund 2018

KFGE § 9            ALLMÄN FÖRVALTNING, Motioner 2018

 

Protokollet hålls till allmänt påseende 19.2.2018 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs den 05.02.2018

 

Marcus Nordmyr

 

Marcus Nordmyr

Kommunfullmäktiges ordförande