Kungörelse: Föredragningslista till Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens sammanträde 13.12

§24 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 25 Protokolljustering

§26 Godkännande av föredragningslistan

§ 27 Årets motionär 2018

§ 28 Stipendier, goda idrottsprestationer

§ 29 Delgivningar

Korsnäs 5.12. 2018

Roger Bergström

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens ordförande