Kungörelse: Föredragningslista till bildningsnämndens möte 1.10.2018

Kungörelse/Möteskallelse

 

Bildningsnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungården i  Korsnäs måndagen 1.10.2018 kl. 18.00  för att behandla följande ärenden:

 

BILDN § 32        BILDNINGSVÄSENDET, Sammanträdets laglighet och beslutförhet samt godkännande av föredragningslista

BILDN § 33        BILDNINGSVÄSENDET, Val av protokolljusterare

BILDN § 34        EKONOMI, Budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021, småbarnspedagogiken

BILDN § 35        PERSONAL-  OCH LÖNEFRÅGOR, Uppsägning av befattning

BILDN § 36        BILDNINGSVÄSENDET, Utvärderingar 2017-2018 samt läsårsplaner 2018-2019

BILDN § 37        EKONOMI, Budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021, skolorna

BILDN § 38        BILDNINGSVÄSENDET, Anmälningsärende, skolväsendet

 

Protokollet hålls till allmänt påseende 9.10.2018 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Malax 26.9.2018

 

Linda Backgren-Holm

Bildningsnämndens ordförande