Kungörelse: Föredragningslista till bildningsnämndens möte 14.5.2019

Kungörelse/Möteskallelse

 

Bildningsnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungården i  Korsnäs tisdagen 14.5.2019 kl. 18.00  för att behandla följande ärenden:

 

BILDN § 17        BILDNINGSVÄSENDET, Sammanträdets laglighet och beslutförhet samt godkännande av föredragningslista

BILDN § 18        BILDNINGSVÄSENDET, Val av protokolljusterare

BILDN § 19        PERSONAL-OCH LÖNEFRÅGOR, Val av assistenter småbarnspedagogik

BILDN § 20        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Val av kock/städare heltid

BILDN § 21        BARNSOMSORG, Habiliterande dagvård

BILDN § 22        BILDNINGSVÄSENDET, Anhållan om eftisplats för barn i åk 3

BILDN § 23        BARNOMSORG, Delgivningar

BILDN § 24        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Val av klasslärare Korsnäs kby skola

BILDN § 25        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Val av skolgångsbiträde Taklax skola

BILDN § 26        BILDNINGSVÄSENDET, Skolskjutsar

 

Protokollet hålls till allmänt påseende  21.5.2019 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Malax 9.5.2019

 

Linda Backgren-Holm

Bildningsnämndens ordförande