Kungörelse: Föredragningslista till kommunfullmäktiges möte 11.02.2019

 

KUNGÖRELSE/KALLELSE

Kommunfullmäktige i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i Korsnäs kyrkby måndagen 11.2.2019 kl.  19.30  för att behandla följande ärenden:

 

KFGE § 1            ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KFGE § 2            ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KFGE § 3            ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KFGE § 4            FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Förtjänsttecken utdelning

KFGE § 5            FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Kommunala tillkännagivanden 2019

KFGE § 6            FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Kallelse till fullmäktiges sammanträden 2019

KFGE § 7            FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Begäran om befrielse från förtroendeuppdrag, Angelica Sandholm

KFGE § 8            FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av kommunstyrelse för mandatperioden 2017 – 2019

KFGE § 9            FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Kårkulla samkommun, medlemmar till samkommunfullmäktige för mandatperioden 2017 – 2021

KFGE § 10          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Malax-Korsnäs vård- och omsorgsnämnd, val av medlemmar för mandatperioden 2017 – 2021

KFGE § 11          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Malax bildningsnämnd, medlemmar för mandatperioden 2017 – 2021

KFGE § 12          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, IF Fyren, skrivelse angående framtida skötsel av kommunens fritidsanläggningar

KFGE § 13          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Meddelande om kommuninvånarnas initiativ och fullmäktigeledamöters motioner 2018

KFGE § 14          TEKNISKA VÄSENDET, Förslag till vägnamn på finska

KFGE § 15          TEKNISKA VÄSENDET, Korsnäs kyrkoby detaljplan, godkännande

KFGE § 16          TEKNISKA VÄSENDET, Ändring av del av Korsnäs strandgeneralplan, godkännande , Vestberg

KFGE § 17          TEKNISKA VÄSENDET, Planläggningsöversikt 2019

KFGE § 18          TEKNISKA VÄSENDET, Lärknäs Annahemmet, åtgärder

KFGE § 19          ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019

KFGE § 20          ALLMÄN FÖRVALTNING, Frågestund 2019

KFGE § 21          ALLMÄN FÖRVALTNING, Motioner 2019

 

Protokollet hålls till allmänt påseende  18.2.2019 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs den 05.02.2019

 

Marcus Nordmyr

 

Marcus Nordmyr

Kommunfullmäktiges ordförande