Kungörelse: Föredragningslista till kommunfullmäktiges möte 10.12.2018

Kungörelse/Kallelse

 

Kommunfullmäktige i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i  Korsnäs kyrkby måndagen 10.12.2018 kl.  19.00  för att behandla följande ärenden:

 

KFGE § 94          ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KFGE § 95          ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KFGE § 96          ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KFGE § 97          EKONOMI, Bidragsansökningar inför år 2019

KFGE § 98          EKONOMI, Budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021

KFGE § 99          ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2018

KFGE § 100        ALLMÄN FÖRVALTNING, Frågestund 2018

KFGE § 101        ALLMÄN FÖRVALTNING, Motioner 2018

 

Protokollet hålls till allmänt påseende  17.12.2018 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs den 04.12.2018

Marcus Nordmyr

Kommunfullmäktiges ordförande