Kungörelse: Föredragningslista till kommunfullmäktiges möte 12.11.2018

Kungörelse/Kallelse

 

Kommunfullmäktige i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i Korsnäs kyrkby måndagen 12.11.2018 kl.  19.30  för att behandla följande ärenden:

 

KFGE § 83          ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KFGE § 84          ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KFGE § 85          ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KFGE § 86          EKONOMI, Inkomstskatteprocenten 2019

KFGE § 87          EKONOMI, Fastighetsskatteprocentsatserna 2019

KFGE § 88          EKONOMI, Rätt att besluta om befrielse från kommunal- och fastighetsskatt 2019-2021

KFGE § 89          EKONOMI, Budgetändringar allmänförvaltning samt skatter och statsandelar

KFGE § 90          TEKNISKA VÄSENDET, Delgeneralplan för Poikel vindkraftspark, upphävande av fullmäktigebeslut § 20/21.03.2016

KFGE § 91          ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2018

KFGE § 92          ALLMÄN FÖRVALTNING, Frågestund 2018

KFGE § 93          ALLMÄN FÖRVALTNING, Motioner 2018

 

Protokollet hålls till allmänt påseende 19.11.2018 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs den 06.11.2018

 

Marcus Nordmyr

Kommunfullmäktiges ordförande