Kungörelse: föredragningslista till kommunfullmäktiges möte 13.11.2017

KUNGÖRELSE/KALLELSE

Kommunfullmäktige i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i kommungårdens sessionssal i Korsnäs kyrkby måndagen 13.11.2017 kl. 19.30 för att behandla följande ärenden:

KFGE § 108 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
KFGE § 109 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
KFGE § 110 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
KFGE § 111 EKONOMI, Avkastningskrav på kommunens vattentjänstverk 2018
KFGE § 112 EKONOMI, Vattenavgifter för år 2018
KFGE § 113 EKONOMI, Avloppsvattenavgifter för år 2018
KFGE § 114 EKONOMI, Tomtpriser för år 2018
KFGE § 115 EKONOMI, Bildningsväsendet, Anhållan om tilläggsbudget
KFGE § 116 EKONOMI, Socialväsendet, budgetändring 2017
KFGE § 117 EKONOMI, Inkomstskatteprocenten 2018
KFGE § 118 EKONOMI, Fastighetsskatteprocentsatserna 2018
KFGE § 119 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion om olika framtidssatsningar på företagsstrukturen i Korsnäs kommun
KFGE § 120 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Utslag från Vasa förvaltningsdomstol om besvär mot tilläggsanslag till Molpe skola
KFGE § 121 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av förbundsdelegation för Finlands Kommunförbund
KFGE § 122 ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2017
KFGE § 123 ALLMÄN FÖRVALTNING, Frågestund 2017
KFGE § 124 ALLMÄN FÖRVALTNING, Motioner 2017

Protokollet hålls till allmänt påseende 20.11.2017 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

Korsnäs den 07.11.2017

Marcus Nordmyr
Fullmäktiges ordförande