Kungörelse: Föredragningslista till kommunfullmäktiges möte 18.3.2019

KUNGÖRELSE/KALLELSE

Kommunfullmäktige i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i Korsnäs kyrkby måndagen 18.3.2019 kl.  19.00 för att behandla följande ärenden:

§ Ärende

KFGE § 22 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
KFGE § 23 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
KFGE § 24 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
KFGE § 25 EKONOMI, Budgetändringar, pågående arbeten från 2018
KFGE § 26 TEKNISKA VÄSENDET, Fd. kkc, byte av tak
KFGE § 27 ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019
KFGE § 28 ALLMÄN FÖRVALTNING, Frågestund 2019
KFGE § 29 ALLMÄN FÖRVALTNING, Motioner 2019

Protokollet hålls till allmänt påseende 25.3.2019 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

Korsnäs den 12.03.2019

Marcus Nordmyr

Marcus Nordmyr
Kommunfullmäktiges ordförande