Kungörelse: Föredragningslista till kommunfullmäktiges möte 20.3.2017

Kungörelse/kallelse

 

Kommunfullmäktige i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i  Korsnäs kyrkby måndagen 20.3.2017 kl.  19.30  för att behandla följande ärenden:

 

KFGE § 11          ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KFGE § 12          ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KFGE § 13          ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KFGE § 14          EKONOMI, Budgetändringar, pågående arbeten från 2016

KFGE § 15          TEKNISKA VÄSENDET, Finnhamn detaljplan, godkännande

KFGE § 16          TEKNISKA VÄSENDET, Godkänna köpebrev, Korsnäs Värme Ab

KFGE § 17          EKONOMI, Budgetanslag för jubileumsåret Finland 100 år

KFGE § 18          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion om Strandvägen

KFGE § 19          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Förvaltningsstadga för Korsnäs kommun från och med 1.6.2017

KFGE § 20          ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2017

KFGE § 21          ALLMÄN FÖRVALTNING, Frågestund 2017

KFGE § 22          ALLMÄN FÖRVALTNING, Motioner 2017

 

Protokollet hålls till allmänt påseende  27.3.2017 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs den 14.03.2017

 

Marcus Nordmyr

Kommunfullmäktiges ordförande