Kungörelse: Föredragningslista till kommunfullmäktiges möte 22.5.2017

Kungörelse/kallelse

 

Kommunfullmäktige i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i Korsnäs kyrkby måndagen 22.5.2017 kl.  19.30  för att behandla följande ärenden:

KFGE § 24          ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KFGE § 25          ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KFGE § 26          ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KFGE § 27          EKONOMI, Bokslut och verksamhetsberättelse 2016, Korsnäs kommun

KFGE § 28          REVISION, Utvärderingsberättelse 2016

KFGE § 29          REVISION, Godkänna bokslut 2016 och bevilja ansvarsfrihet

KFGE § 30          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Arvodesstadga 1.6.2017-31.5.2018

KFGE § 31          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Förnyande av grundavtal, Söfuk

KFGE § 32          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av revisionssamfund för åren 2017-2018

KFGE § 33          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion om klarhet i allaktivitetshallsfrågan

KFGE § 34          PERSONALFRÅGOR, Budgetanslag för extra lönejusteringspott 2017

KFGE § 35          BILDNINGSVÄSENDET, Undervisningstimmar för läsåret 2017-2018

KFGE § 36          TEKNISKA VÄSENDET, Försäljning av industritomt, Team Åkersten Ab

KFGE § 37          TEKNISKA VÄSENDET, Köp, del av läg. Riback 14:25 i Korsnäs kyrkby

KFGE § 38          TEKNISKA VÄSENDET, Molpe Saluhall, försäljning till Fastighets Ab Molpe strömmen

KFGE § 39          ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2017

KFGE § 40          ALLMÄN FÖRVALTNING, Frågestund 2017

KFGE § 41          ALLMÄN FÖRVALTNING, Motioner 2017

 

Protokollet hålls till allmänt påseende 29.5.2017 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs den 16.05.2017

 

Marcus Nordmyr

 

Marcus Nordmyr

Kommunfullmäktiges ordförande