Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 12.3.2018

Kungörelse/Möteskallelse

 

Kommunstyrelsen i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i  Korsnäs måndagen 12.3.2018 kl.  18.30  för att behandla följande ärenden:

 

KST § 51             ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KST § 52             ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KST § 53             ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KST § 54             EKONOMI, Preliminärt bokslut år 2017

KST § 55             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Granskning av fullmäktiges protokoll

KST § 56             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Uppdatering av samarbetsavtal för Kvarkens skärgård

KST § 57             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Deltagande i pilotförsök med valfrihet i landskapet Österbotten

KST § 58             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Arvodesstadga 1.6.2018-31.12.2019

KST § 59             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Förslag till åtgärdsprogram

KST § 60             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av representanter till Korsnäs Värme Ab:s styrelse och  bolagsstämmor för mandatperioden 2017 – 2019

KST § 61             TEKNISKA VÄSENDET, Fiber-/nätverksanslutningar, val av leverantör

KST § 62             TEKNISKA VÄSENDET, Lärknäs anstaltsvård till serviceboende, fastställande av hyror

KST § 63             TEKNISKA VÄSENDET, Utkastet till Österbottens landskapsplan 2040, Korsnäs kommuns utlåtande

KST § 64             PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Kanslisekreterare och kanslist, uppdatering av befattningsbeskrivning

KST § 65             NÄRINGSLIV OCH TURISM, Havtornets hus

KST § 66             VAL, Röstningsområden i kommunen, 15.10.2018-14.10.2019

KST § 67             ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2018

KST § 68             ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2018

 

Protokollet hålls till allmänt påseende  19.3.2018 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs den 07.03.2018

Sven-Erik Bernas

Kommunstyrelsens ordförande