Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 13.5.2019

Kungörelse/Möteskallelse

 

Kommunstyrelsen i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Buketten Matsalen i  Korsnäs måndagen 13.5.2019 kl.  18.30  för att behandla följande ärenden:

 

KST § 115           ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KST § 116           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KST § 117           ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KST § 118           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Granskning av fullmäktiges protokoll

KST § 119           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av fullmäktiges presidium

KST § 120           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av kommunstyrelse för mandatperioden 2019 – 2021

KST § 121           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion gällande Centralidrottsparken i Korsnäs

KST § 122           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Styrelserepresentant till Vasaregionens Turism Ab

KST § 123           EKONOMI, Budgetdirektiv 2020-2022

KST § 124           EKONOMI, Serveringstjänster, justera prissättning

KST § 125           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Företagshälsovård för Korsnäs kommuns personal

KST § 126           ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019

KST § 127           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2019

 

Protokollet hålls till allmänt påseende  20.5.2019 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs den 09.05.2019

 

Sven-Erik Bernas

Kommunstyrelsens ordförande