Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 14.5.2018

Kungörelse/Möteskallelse

 

Kommunstyrelsen i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i  Korsnäs måndagen 14.5.2018 kl.  18.30  för att behandla följande ärenden:

 

KST § 101           ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KST § 102           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KST § 103           ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KST § 104           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Datasäkerhetsplan för Korsnäs kommun

KST § 105           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Uppdatering och årlig granskning av kommunstrategin

KST § 106           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Representant på Söfuks stämma

KST § 107           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av ungdomsråd för mandatperioden 2017 – 2019

KST § 108           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Medborgarinitiativ om hyresbostäder i Molpe, Understödsföreningen för Molpe by

KST § 109           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion om etablerandet av ett serviceboende i Molpe

KST § 110           EKONOMI, Budgetdirektiv 2019-2021

KST § 111           EKONOMI, Införskaffande av läsplattor

KST § 112           EKONOMI, Upprustning av centralidrottsplanen, anhållan om tilläggsanslag

KST § 113           TEKNISKA VÄSENDET, Upprustning av centralidrottsplanen i Korsnäs, val av entreprenör

KST § 114           TEKNISKA VÄSENDET, Korsnäs Kyrkoby detaljplan, bemötanden på inkomna utlåtanden och anmärkningar till utkastet

KST § 115           TEKNISKA VÄSENDET, Korsnäs kyrkoby detaljplan, framläggande av planförslaget

KST § 116           TEKNISKA VÄSENDET, Förslag till vägnamn på finska

KST § 117           ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2018

KST § 118           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2018

 

Protokollet hålls till allmänt påseende  21.5.2018 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs den 09.05.2018

 

Sven-Erik Bernas

Kommunstyrelsens ordförande