Kungörelse : Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 15.10.2018

 

KUNGÖRELSE/MÖTESKALLELSE

Kommunstyrelsen i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i  Korsnäs måndagen 15.10.2018 kl.  18.30  för att behandla följande ärenden:

 

KST § 183           ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KST § 184           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KST § 185           ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KST § 186           EKONOMI, Regionbiljettenspris fr.o.m. 2019

KST § 187           EKONOMI, Budget och ekonomiplan 2019-2021 SÖFUK, utlåtande

KST § 188           EKONOMI, Måltidsavgifter för personal fr.o.m. 01.01.2019

KST § 189           EKONOMI, Malax-Korsnäs gemensamma vård- och omsorgsnämnds hälsovårdsavdelning, budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021

KST § 190           EKONOMI, Upprustning av centralidrottsplanen, omdisponering av anslag

KST § 191           EKONOMI, Konditionsgranskning av Matsalsbyggnaden vid fd. Kkc,

budgetändring

KST § 192           EKONOMI, Ansökan om bidrag till vandringsleden

KST § 193           EKONOMI, Teckning av aktier i 2M-IT

KST § 194           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Representant på Söfuks höststämma

KST § 195           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Konstaterande av ny ersättare i fullmäktige

KST § 196           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Teknisk nämnd för mandatperioden 2017 – 2021

KST § 197           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, IF Fyren, skrivelse angående framtida skötsel av kommunens fritidsanläggningar

KST § 198           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Godkännande av samarbetsavtal om sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen i Vasanejden och området Sydösterbotten (TYP)

KST § 199           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion om att kommunen bör vara ägare till de byggnader som berör simstranden i Molpe

KST § 200           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Utlåtande om förslag till ändring av kommunallagen

KST § 201           FÖRSÄKRING, ADB OCH ARKIV, Förnyande av kommunens ärendehanteringssystem

KST § 202           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, tillsättande av dataskyddsombud

KST § 203           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anhållan om befrielse från befattning som bokförare/ kanslist

KST § 204           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Befattningsbeskrivning, uppdaterad befattningsbeskrivning för bokförare/ kanslist

KST § 205           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anställa bokförare/ kanslist

KST § 206           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Kanslist 50 %, förlängning av arbetsavtal

KST § 207           TEKNISKA VÄSENDET, Anhållan om flytt av byggrätt i strandgeneralplanen, JN

KST § 208           ALLMÄN FÖRVALTNING, Kvalitetssäkring – uppdatering av faktura godkännare och godkännare av betalningsförbindelser

KST § 209           ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2018

KST § 210           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2018