Kungörelse; Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 16.10.2017

KUNGÖRELSE/MÖTESKALLELSE

Kommunstyrelsen i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i  Korsnäs måndagen 16.10.2017 kl.  18.30  för att behandla följande ärenden:

KST § 251           ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KST § 252           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KST § 253           ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KST § 254           EKONOMI, Budget och ekonomiplan 2018-2020 SÖFUK, utlåtande

KST § 255           EKONOMI, Budget och ekonomiplan 2018-2020 Västkustens tillsynsnämnd, utlåtande

KST § 256           EKONOMI, Malax-Korsnäs gemensamma vård- och omsorgsnämnds hälsovårdsavdelning, budget 2018 och ekonomiplan 2019-2020

KST § 257           EKONOMI, Regionbiljettenspris fr.o.m. 2018

KST § 258           EKONOMI, Avkastningskrav på kommunens vattentjänstverk 2018

KST § 259           EKONOMI, Vattenavgifter för år 2018

KST § 260           EKONOMI, Avloppsvattenavgifter för år 2018

KST § 261           EKONOMI, Båtplatshyrorna för 2018

KST § 262           EKONOMI, Tomtpriser för år 2018

KST § 263           EKONOMI, Motor- och Kupévärmaravgifter för 2017-2018

KST § 264           EKONOMI, Bildningsväsendet, Anhållan om tilläggsbudget

KST § 265           EKONOMI, Socialväsendet, budgetändring 2017

KST § 266           EKONOMI, Måltidsavgifter för personal fr.o.m. 01.01.2018

KST § 267           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion om olika framtidssatsningar på företagsstrukturen i Korsnäs kommun

KST § 268           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Utslag från Vasa förvaltningsdomstol om besvär mot tilläggsanslag till Molpe skola

KST § 269           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Utlåtande över Österbottens landskapsprogram 2018-2021, Österbottens förbund

KST § 270           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Budgetanslag för extra lönejusteringspott 2017

KST § 271           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, extra lönejusteringspott 2017 – socialväsendets vårdpersonal

KST § 272           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, extra lönejusteringspott 2017 – övrig AKTA -, TS – och TIM-AKA-personal

KST § 273           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, extra lönejusteringspott 2017 – UKTA-personal

KST § 274           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2017

KST § 275           ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2017

 

Protokollet hålls till allmänt påseende  23.10.2017 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs den 11.10.2017

Sven-Erik Bernas

Kommunstyrelsens ordförande