Kungörelse; Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 16.4.2018 Kallelse

KUNGÖRELSE/MÖTESKALLELSE

Kommunstyrelsen i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i  Korsnäs måndagen 16.4.2018 kl.  18.30  för att behandla följande ärenden:

 

KST § 81             ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KST § 82             ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KST § 83             ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KST § 84             BILDNINGSVÄSENDET, Förberedande undervisning

KST § 85             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Representant i Stiftelsen för Vasaregionens övningskörbana.

KST § 86             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Begäran om befrielse från fullmäktigeuppdraget, Nina Kronholm

KST § 87             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Begäran om befrielse från förtroendeuppdag, Sanida Bosnjakovic

KST § 88             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av revisionsnämnd för mandatperioden 2017 – 2021

KST § 89             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Bildningsnämnd för mandatperioden 2017 – 2021

KST § 90             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Bibioteks, kultur- och fritidssektionen för mandatperioden 2017 – 2021

KST § 91             EKONOMI, Siverbergs stipendiefonds utdelning VT 2018

KST § 92             EKONOMI, Korsnäs kommuns stipendiefonds utdelning VT 2018

KST § 93             EKONOMI, Anhållan om bidrag och tillstånd att använda kommunvapnet, Kraiwit Östman

KST § 94             EKONOMI, Anhållan om bidrag, IF Fyren

KST § 95             AVTAL, angående konsertarrangemang inom Korsholms musikfestspel 2018

KST § 96             ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2018

KST § 97             ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2018

 

Protokollet hålls till allmänt påseende  23.4.2018 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs den 12.04.2018

 

Sven-Erik Bernas

 

Sven-Erik Bernas

Kommunstyrelsens ordförande