Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 17.9.2018

Kungörelse/Möteskallelse

Kommunstyrelsen i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i  Korsnäs måndagen 17.9.2018 kl.  18.30  för att behandla följande ärenden:

 

KST § 157           ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KST § 158           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KST § 159           ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KST § 160           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Kommunkansliets semesterstängning årsskiftet 2018/2019

KST § 161           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anställa huvudbokförare

KST § 162           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Befattningsbeskrivning och lediganslående av tjänst som föreståndare vid Lärknäs-Annahemmet

KST § 163           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Utlåtande om förordning om stomnätet för landsvägar och stomnätet för järnvägar och deras servicenivå

KST § 164           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Information om landskaps- och social- och hälsovårdsreformen i Österbotten

KST § 165           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Uppdatering av Korsnäs kommuns Informations-, marknadsförings- och kommunikationsstrategi

KST § 166           EKONOMI, Koncerndirektiv för Korsnäs kommun

KST § 167           EKONOMI, Mellanbokslut per 31.8.2018 samt prognos 2018

KST § 168           EKONOMI, Budget och ekonomiplan 2019-2021 Västkustens tillsynsnämnd, utlåtande

KST § 169           EKONOMI, Avkastningskrav på kommunens vattentjänstverk 2019

KST § 170           EKONOMI, Tomtpriser för 2019

KST § 171           EKONOMI, Avloppsvattenavgifter för år 2019

KST § 172           EKONOMI, Vattenavgifter för 2019

KST § 173           EKONOMI, Betonghallen, tilläggsanslag för byte av tak

KST § 174           EKONOMI, Båtplatshyrorna för 2019

KST § 175           EKONOMI, Motor- och kupévärmaravgifter för 2018-2019

KST § 176           EKONOMI, Anhållan om bidrag, KoFF

KST § 177           TEKNISKA VÄSENDET, Ändring av del av Korsnäs strandgeneralplan, framläggande av planförslag, Tor och Stina Vestberg

KST § 178           TEKNISKA VÄSENDET, Starörens detaljplan, anhållan om ändring

KST § 179           TEKNISKA VÄSENDET, Avfallspolitiskt program för Vasaregionen, Korsnäs kommuns utlåtande

KST § 180           TEKNISKA VÄSENDET, Korsnäs kyrkoby detaljplan, bemötanden på inkomna utlåtanden och anmärkningar till planförslaget

KST § 181           ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2018

KST § 182           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2018

 

Protokollet hålls till allmänt påseende  24.9.2018 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs den 12.09.2018

Sven-Erik Bernas

Kommunstyrelsens ordförande