Kungörelse; Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 18.06.2018

 

KUNGÖRELSE/MÖTESKALLELSE

 

Kommunstyrelsen i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungården sessionssal i  Korsnäs måndagen 18.6.2018 kl.  18.30  för att behandla följande ärenden:

 

KST § 121           ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KST § 122           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KST § 123           ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KST § 124           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Granskning av fullmäktiges protokoll

KST § 125           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Motionsverksamhet 2018

KST § 126           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anhållan om semester, Kommundirektören

KST § 127           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Deltagande i utbildning, Christina Båssar

KST § 128           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anhållan om deltagande i kommun- och stadsdirektörskonferens i Skåne 26-28.9.2018

KST § 129           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Utvecklingssamtal, KD

KST § 130           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Utbildningsplaner 2018 – utbildningsersättningar

KST § 131           EKONOMI, Anhållan om bidrag till juniordräkter, KoFF

KST § 132           ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2018

KST § 133           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2018

 

Protokollet hålls till allmänt påseende  18.6.2018 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs den 13.06.2018

Sven-Erik Bernas

 

Sven-Erik Bernas

Kommunstyrelsens ordförande