Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 18.3.2019

KUNGÖRELSE/MÖTESKALLELSE

Kommunstyrelsen i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i  Korsnäs måndagen 18.3.2019 kl.  17.00  för att behandla följande ärenden:

 

KST § 69             ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KST § 70             ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KST § 71             ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KST § 72             TEKNISKA VÄSENDET, Fd. kkc, byte av tak

KST § 73             TEKNISKA VÄSENDET, Kommungården, utse en planeringskommitté

KST § 74             EKONOMI, Anhållan om bidrag till YES Österbottens verksamhet 2017 – 2018

KST § 75             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Översättningstjänster 2017-2018

KST § 76             ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019

KST § 77             ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2019

 

Protokollet hålls till allmänt påseende  25.3.2019 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs den 11.03.2019

 

Sven-Erik Bernas

 

Sven-Erik Bernas

Kommunstyrelsens ordförande