KUNGÖRELSE; Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 20.3.2017

KUNGÖRELSE/MÖTESKALLELSE

Kommunstyrelsen i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls iKommungårdens sessionssal i Korsnäs måndagen 20.3.2017 kl. 20.30 (efter fullmäktigemötet) för att behandla följande ärenden:

§ Ärende

KST § 56 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
KST § 57 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
KST § 58 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
KST § 59 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Begäran om utlåtande om utkast till valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården

Protokollet hålls till allmänt påseende 27.3.2017 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

Korsnäs den 16.03.2017

Sven-Erik Bernas

Sven-Erik Bernas
Kommunstyrelsens ordförande