Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 5.11.2018

Kungörelse/Möteskallelse

 

Kommunstyrelsen i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i  Korsnäs måndagen 5.11.2018 kl.  18.30  för att behandla följande ärenden:

 

KST § 211           ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KST § 212           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KST § 213           ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KST § 214           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Granskning av fullmäktiges protokoll

KST § 215           EKONOMI, Inkomstskatteprocenten 2019

KST § 216           EKONOMI, Fastighetsskatteprocentsatserna 2019

KST § 217           EKONOMI, Rätt att besluta om befrielse från kommunal- och fastighetsskatt 2019-2021

KST § 218           EKONOMI, Silverberg AC Stipendiefond, placering

KST § 219           EKONOMI, Korsnäs kommuns hembygdsfond, placering

KST § 220           EKONOMI, Korsnäs kommuns stipendiefond, placering

KST § 221           EKONOMI, Korsnäs kommuns skolfond, placering

KST § 222           EKONOMI, Korsnäs sjukvårdsfond, information

KST § 223           EKONOMI, Budgetändringar allmänförvaltning samt skatter och statsandelar

KST § 224           EKONOMI, Anhållan om medlemskap, Bothnia Back on Track

KST § 225           EKONOMI, Godkännande av köpebrev, Molpe byaråd r.f.

KST § 226           TEKNISKA VÄSENDET, Delgeneralplan för Poikel vindkraftspark, upphävande av fullmäktigebeslut § 20/21.03.2016

KST § 227           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Arbetsgrupp för utarbetande av markpolitiskt program

KST § 228           ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2018

KST § 229           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2018

 

Protokollet hålls till allmänt påseende  12.11.2018 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs den 31.10.2018

 

Sven-Erik Bernas

Kommunstyrelsens ordförande