Kungörelse: Föredragningslista till revisionsnämndens möte 13.10.2017

KUNGÖRELSE/KALLELSE

Revisionsnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i kommungårdens sessionssal i Korsnäs kyrkby fredagen 13.10.2017 kl. 13.00 för att behandla följande ärenden:

REVN § 23 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
REVN § 24 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
REVN § 25 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
REVN § 26 REVISION, Val av sekreterare till revisionsnämnden 2017-2021
REVN § 27 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av revisionssamfund för åren 2017-2018
REVN § 28 REVISION, Information om kommunen
REVN § 29 EKONOMI, Mellanbokslut per 31.8.2017 samt prognos 2017
REVN § 30 REVISION, Revisionsnämndens arbetssätt 2017-2021
REVN § 31 REVISION, Revisionsnämndens utvärderingsplan 2017-2020
REVN § 32 REVISION, Arbetsprogram för revisionsnämndens utvärdering 2017-2018
REVN § 33 REVISION, Revisorns utvärderingsplan 2017-2020
REVN § 34 REVISION, Revisorns arbetsprogram 2017-2018
REVN § 35 EKONOMI, Revisionsnämndens budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020
REVN § 36 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Redogörelse för och register över bindningar
REVN § 37 REVISION, Förtroendevaldas och ledande tjänsteinnehavares redogörelse för bindningar
REVN § 38 REVISION, Revisionsnämndens preliminära mötestidtabell ht-2017
REVN § 39 REVISION, Delgivningar 2017

Protokollet hålls till allmänt påseende 16.10.2017 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

Korsnäs 6.10.2017

Roger Bergström
Revisionsnämndens ordförande