Kungörelse: Föredragningslista till revisionsnämndens möte 18.1.2018

KUNGÖRELSE/KALLELSE

Revisionsnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i Korsnäs kyrkby torsdagen 18.1.2018 kl. 14.00 för att behandla följande ärenden:

§ Ärende

REVN § 1 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
REVN § 2 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
REVN § 3 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
REVN § 4 REVISION, Utvärdering av kommunens dotterbolags verksamhet
REVN § 5 REVISION, Utvärdering tekniska väsendets verksamhet
REVN § 6 REVISION, Uppföljning av protokoll 2017
REVN § 7 REVISION, Delgivningar 2018

Protokollet hålls till allmänt påseende 25.1.2018 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

Korsnäs 10.1.2018

Roger Bergström

Roger Bergström
Revisionsnämndens ordförande