Kungörelse: Föredragningslista till revisionsnämndens möte 20.05.2019

KUNGÖRELSE/KALLELSE

 

Revisionsnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i Korsnäs kyrkby måndagen 20.5.2019 kl. 15.00  för att behandla följande ärenden:

 

Ta med bokslutshandlingarna från föregående möte!

 

REVN § 17         ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

REVN § 18         ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

REVN § 19         ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

REVN § 20         EKONOMI, Mellanbokslut per 30.4.2019

REVN § 21         REVISION, Förtroendevaldas och ledande tjänsteinnehavares redogörelse för bindningar 2019

REVN § 22         REVISION, Revisionsrapport

REVN § 23         REVISION, Godkänna bokslut 2018 och bevilja ansvarsfrihet

REVN § 24         REVISION, Utvärderingsberättelse 2018

REVN § 25         REVISION, Revisionsnämndens preliminära mötestidtabell ht-2019

 

Protokollet hålls till allmänt påseende 27.5.2019 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs 14.5.2019

 

Roger Bergström

 

Roger Bergström

Revisionsnämndens ordförande