Kungörelse: Föredragningslista till tekniska nämndens möte 29.8.2017

Tekniska nämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungården, kafferummet i Korsnäs kyrkby måndagen 29.8.2017 kl. 19.00 för att behandla följande ärenden:

TN § 55  Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
TN § 56  Protokolljustering
TN § 57  Godkännande av föredragningslistan
TN § 58  Anhållan om befrielse från befattning i och med pensionering, Per-Erik Nordmyr
TN § 59  Program för deltagande och bedömning, Korsnäs kyrkoby detaljplan
TN § 60  EKONOMI, Centralidrottsplanens investeringsobjekt
TN § 61  Centralidrottsplanen, val av entreprenör för byggande av läktare
TN § 62  Byggande av avloppsledning i Norra Harrström, val av entreprenör
TN § 63  Avloppspumpstationer för avloppsledning i Harrström norra, val av leverantör
TN § 64  Undantagslov på lägenheten Berglund 15:1 i Harrström, Hans Lundgren
TN § 65  Undantagslov på lägenheten Stenback 7:107, Jan-Erik Åkersten
TN § 66  Undantagslov på lägenheten Sommarbo 14:61 i Korsnäs, Mikael Sten
TN § 67  Vattenverksskötare, val av befattningsinnehavare
TN § 68  Delgivningar

 

Korsnäs den 25.8.2017

Håkan Wester
Ordförande