Kungörelse: Föredragningslista till tekniska nämndens möte 4.9.2018

Tekniska nämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungården, kafferummet i Korsnäs kyrkby tisdagen 4.9.2018 kl. 19.00  för att behandla följande ärenden:

TN § 73               Sammanträdets laglighet och beslutförhet
TN § 74               Protokolljustering
TN § 75               Godkännande av föredragningslistan
TN § 76               Båtplatshyrorna för 2019
TN § 77               Tomtpriser för 2019
TN § 78               Motor- och kupévärmaravgifter för 2018-2019
TN § 79               Vattenavgifter för 2019
TN § 80               Avloppsvattenavgifter för år 2019
TN § 81               Ändring av del av Korsnäs strandgeneralplan, framläggande av planförslag, Tor och Stina Vestberg
TN § 82               Starörens detaljplan, anhållan om ändring
TN § 83               Korsnäs kyrkoby detaljplan, bemötanden på inkomna utlåtanden och anmärkningar till planförslaget
TN § 84               Grundförbättring av Storviksvägen och del av Industrivägen, godkännande av planering
TN § 85               Betonghallen, tilläggsanslag för byte av tak
TN § 86               Verkstadsutrymme vid fd. Kkc, anhållan
TN § 87               TEKNISKA VÄSENDET, Avfallspolitiskt program för Vasaregionen, Korsnäs kommuns utlåtande
TN § 88               Kurser och inbjudningar, val av deltagare
TN § 89               Delgivningar

 

Korsnäs den 31.8.2018

Håkan Wester
Ordförande