Kungörelse: Föredragningslista till tekniska nämndens möte 6.2.2019

Tekniska nämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungården, kafferummet i Korsnäs kyrkby onsdagen 6.2.2019 kl. 19.00 för att behandla följande ärenden:

TN § 1 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
TN § 2 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
TN § 3 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
TN § 4 EKONOMI, Budgetändringar, pågående arbeten från 2018
TN § 5 TEKNISKA VÄSENDET, Tekniska nämndens dispositionsplan 2019, godkännande
TN § 6 TEKNISKA VÄSENDET, TN:s verksamhetsberättelse för år 2018 samt personalekonomiskt bokslut för 2018
TN § 7 TEKNISKA VÄSENDET, Undantagslov, Jorma Korhonen
TN § 8 TEKNISKA VÄSENDET, Avgifter för användning av skolfastigheter och daghemsfastigheter
TN § 9 TEKNISKA VÄSENDET, Vägbelysningssanering, Helenelund
TN § 10 TEKNISKA VÄSENDET, Undantagslov, Björkqvist Peter
TN § 11 ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar
TN § 12 ALLMÄN FÖRVALTNING, Kurser, val av deltagare

Korsnäs den 5.2.2019
Håkan Wester
Ordförande