Kungörelse: Föredragningslista till tekniska nämndens möte 8.4.2019

Tekniska nämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls iKommungården, sessionsalen i Korsnäs kyrkby måndagen 8.4.2019 kl. 18.00 för att behandla följande ärenden:

§ Ärende
TN § 20 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
TN § 21 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
TN § 22 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
TN § 23 TEKNISKA VÄSENDET, Vattenreningsverket, rening av järn
TN § 24 TEKNISKA VÄSENDET, Undantagslov Ulla och Ulf Österroos
TN § 25 TEKNISKA VÄSENDET, Underhållsbidrag till enskilda vägar 2019
TN § 26 TEKNISKA VÄSENDET, Fastighetsskötsel vid fd. KKC, val av entreprenör
TN § 27 TEKNISKA VÄSENDET, Ändring av Starörens detaljplan, PDB:n och utkastet till påseende
TN § 28 TEKNISKA VÄSENDET, Lärknäs, godkännande av skissritningar
TN § 29 ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar

Korsnäs den 29.3.2019

Håkan Wester
Ordförande