Kungörelse; Kallelse till revisionsnämndens möte 10.5.2017

KUNGÖRELSE/KALLELSE

Revisionsnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i Korsnäs kyrkby onsdagen 10.5.2017 kl.13.30, med lunch före mötet kl. 12.30 (träff vid Sessionssa-len), för att behandla följande ärenden:

REVN § 16 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
REVN § 17 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
REVN § 18 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
REVN § 19 REVISION, Revisionsrapport
REVN § 20 REVISION, Godkänna bokslut 2016 och bevilja ansvarsfrihet
REVN § 21 REVISION, Utvärderingsberättelse 2016
REVN § 22 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Redogörelse för och register över bindningar

Protokollet hålls till allmänt påseende 11.5.2017 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

Korsnäs 19.4.2017

Roger Bergström

Roger Bergström
Revisionsnämndens ordförande