KUNGÖRELSE: Kallelse till Tekniska nämnden 16.1.2018

Kungörelse/kallelse

 

Tekniska nämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungården, kafferummet i Korsnäs kyrkby tisdagen 16.1.2018 kl.  19.00  för att behandla följande ärenden:

 

  • Ärende

 

TN § 1                 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

TN § 2                 Protokolljustering

TN § 3                 Godkännande av föredragningslistan

TN § 4                 Korsnäs kyrkoby detaljplan, bemötande av inkomna utlåtanden och anmärkningar till PDB:n

TN § 5                 Undantagslov på lägenheten Kivelä 6:30 i Molpe, Anita Hietamäki och Kimmo Rinta-Nikkola

TN § 6                 Tekniska nämndens dispositionsplan 2018, godkännande

TN § 7                 Gruvområdet för sommarteater, Korsnäs prästgårdsmuseum i samarbete med Korsnäs Mine Center och Korsnäs hembygdsmuseum

TN § 8                 Fastighetsskötseln vid Korsnäs kyrkby skola, Kottebo daghem m.fl., val av entreprenör

TN § 9                 Kommunens aktielägenheter, försäljningspris 2018

TN § 10               Anhållan om befrielse från befattning i och med pensionering, Anna-Lena Kronqvist

TN § 11               Kurser, val av deltagare

TN § 12               Delgivningar

TN § 13               Avverkning i kommunens skogar 2018

 

 

 

 

 

Korsnäs den 12.1.2018

 

HÅKAN WESTER

Håkan Wester

Ordförande