Kungörelse: Kommunfullmäktiges föredragningslista 24.9.2018

Kungörelse/Kallelse

 

Kommunfullmäktige i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i Korsnäs kyrkby måndagen 24.9.2018 kl.  19.00  för att behandla följande ärenden:

 

KFGE § 56          ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KFGE § 57          ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KFGE § 58          ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KFGE § 59          PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Befattningsbeskrivning och lediganslående av tjänst som föreståndare vid Lärknäs-Annahemmet

KFGE § 60          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Uppdatering av Korsnäs kommuns Informations-, marknadsförings- och kommunikationsstrategi

KFGE § 61          EKONOMI, Koncerndirektiv för Korsnäs kommun

KFGE § 62          EKONOMI, Mellanbokslut per 31.8.2018 samt prognos 2018

KFGE § 63          EKONOMI, Avkastningskrav på kommunens vattentjänstverk 2019

KFGE § 64          EKONOMI, Tomtpriser för 2019

KFGE § 65          EKONOMI, Avloppsvattenavgifter för år 2019

KFGE § 66          EKONOMI, Vattenavgifter för 2019

KFGE § 67          EKONOMI, Betonghallen, tilläggsanslag för byte av tak

KFGE § 68          TEKNISKA VÄSENDET, Avfallspolitiskt program för Vasaregionen, godkännande

KFGE § 69          ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2018

KFGE § 70          ALLMÄN FÖRVALTNING, Frågestund 2018

KFGE § 71          ALLMÄN FÖRVALTNING, Motioner 2018

 

Protokollet hålls till allmänt påseende 1.10.2018 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs den 18.09.2018

Marcus Nordmyr

Kommunfullmäktiges ordförande