Kungörelse: Protokoll från kommunfullmäktiges möte 27.5.2019

Kommunfullmäktige  i Korsnäs

Protokoll fört vid sammanträde 27.5.2019

 

KFGE § 30          ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KFGE § 31          ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KFGE § 32          ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KFGE § 33          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av fullmäktiges presidium

KFGE § 34          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av kommunstyrelse för mandatperioden 2019 – 2021

KFGE § 35          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion gällande Centralidrottsparken i Korsnäs

KFGE § 36          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion om Molpe skola

KFGE § 37          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion gällande Centralidrottsparken i Korsnäs

KFGE § 38          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av revisionssamfund för åren 2019-

KFGE § 39          EKONOMI, Bokslut och verksamhetsberättelse 2018, Korsnäs kommun

KFGE § 40          REVISION, Utvärderingsberättelse 2018

KFGE § 41          REVISION, Godkänna bokslut 2018 och bevilja ansvarsfrihet

KFGE § 42          EKONOMI, Mellanbokslut per 30.4.2019

KFGE § 43          EKONOMI, Budgetdirektiv 2020-2022

KFGE § 44          ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019

KFGE § 45          ALLMÄN FÖRVALTNING, Frågestund 2019

KFGE § 46          ALLMÄN FÖRVALTNING, Motioner 2019