Kungörelse: Kommunfullmäktiges protokoll 27.8.2018

Kommunfullmäktige  i Korsnäs

 

Protokoll fört vid sammanträde 27.8.2018

 

KFGE § 46          ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KFGE § 47          ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KFGE § 48          ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KFGE § 49          EKONOMI, Korsnäs kyrkby skola, budgetändring lekredskap

KFGE § 50          EKONOMI, Budgetuppställning inför år 2019

KFGE § 51          EKONOMI, Teckningsförbindelse för TeeSe Botnia Ab

KFGE § 52          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion om att centralisera skolorna i Korsnäs

KFGE § 53          ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2018

KFGE § 54          ALLMÄN FÖRVALTNING, Frågestund 2018

KFGE § 55          ALLMÄN FÖRVALTNING, Motioner 2018