Kungörelse: Protokoll från Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens sammanträde 9.5.

Bkfs §12 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Bkfs § 13 Protokolljustering

Bkfs §14 Godkännande av föredragningslistan

Bkfs § 15 Fördelning av verksamhetsbidrag till idrottsföreningar

Bkfs § 16 Fördelning av driftsbidrag till ungdomsföreningar

Bkfs § 17 Fördelning av verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar

Bkfs § 18 Fördelning av bidrag för museiverksamhet

Bkfs § 19 Fördelning av bidrag för kulturverksamhet

bkfs § 20 Delgivningar

Roger Bergström

ordförande