Kungörelse: Protokoll från kommunfullmäktige möte 11.12.2017

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KORSNÄS

Protokoll fört vid sammanträde 11.12.2017

KFGE § 125 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
KFGE § 126 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
KFGE § 127 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
KFGE § 128 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av förbundsdelegation för Finlands Kommunförbund
KFGE § 129 EKONOMI, Bidragsansökningar inför år 2018
KFGE § 130 EKONOMI, Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020
KFGE § 131 EKONOMI, Donationsfonder, Fondstadgor
KFGE § 132 ÅLDRINGSVÅRD OCH HEMSERVICE, Lärknäs anstaltsvård till serviceboende
KFGE § 133 ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2017
KFGE § 134 ALLMÄN FÖRVALTNING, Frågestund 2017
KFGE § 135 ALLMÄN FÖRVALTNING, Motioner 2017
KFGE § 136 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Tacktal