Kungörelse: Protokoll från kommunfullmäktiges möte 25.9.2017

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KORSNÄS

Protokoll fört vid sammanträde 25.9.2017

KFGE § 99 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
KFGE § 100 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
KFGE § 101 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
KFGE § 102 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, medlem till samkommunstämma för 2017
KFGE § 103 EKONOMI, Centralidrottsplanens investeringsprojekt
KFGE § 104 EKONOMI, Mellanbokslut per 31.8.2017 samt prognos 2017
KFGE § 105 ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2017
KFGE § 106 ALLMÄN FÖRVALTNING, Frågestund 2017
KFGE § 107 ALLMÄN FÖRVALTNING, Motioner 2017