Kungörelse; Protokoll från kommunfullmäktiges möte 28.8.2017

Kommunfullmäktige  i Korsnäs

Protokoll fört vid sammanträde 28.8.2017

 

KFGE § 88          ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KFGE § 89          ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KFGE § 90          ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KFGE § 91          PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Utdelning av förtjänsttecken

KFGE § 92          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av medlem till byggnadskommitté, Malax-Korsnäs HVC

KFGE § 93          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Grundandet av ett regionalt servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning

KFGE § 94          TEKNISKA VÄSENDET, Ägobytesavtal mellan läg. Maars 1:43 och läg. Skolhem 1:24 i Harrström by

KFGE § 95          EKONOMI, Budgetdirektiv 2018-2020

KFGE § 96          ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2017

KFGE § 97          ALLMÄN FÖRVALTNING, Frågestund 2017

KFGE § 98          ALLMÄN FÖRVALTNING, Motioner 2017