Kungörelse: Protokoll från kommunfullmäktiges möte 30.05.2018

Kommunfullmäktige  i Korsnäs

Protokoll fört vid sammanträde 30.5.2018

 

KFGE § 23          ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KFGE § 24          ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KFGE § 25          ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KFGE § 26          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Begäran om befrielse från fullmäktigeuppdraget, Nina Kronholm

KFGE § 27          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Begäran om befrielse från förtroendeuppdag, Sanida Bosnjakovic

KFGE § 28          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av revisionsnämnd för mandatperioden 2017 – 2021

KFGE § 29          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Bildningsnämnd för mandatperioden 2017 – 2021

KFGE § 30          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Bibioteks, kultur- och fritidssektionen för mandatperioden 2017 – 2021

KFGE § 31          EKONOMI, Bokslut och verksamhetsberättelse 2017, Korsnäs kommun

KFGE § 32          REVISION, Utvärderingsberättelse 2017

KFGE § 33          REVISION, Godkänna bokslut 2017 och bevilja ansvarsfrihet

KFGE § 34          PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Utbetalning av en lokal resultatbaserad engångspott för Korsnäs kommuns anställda

KFGE § 35          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Datasäkerhetsplan för Korsnäs kommun

KFGE § 36          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion om etablerandet av ett serviceboende i Molpe

KFGE § 37          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Uppdatering och årlig granskning av kommunstrategin

KFGE § 38          EKONOMI, Mellanbokslut per 30.4.2018

KFGE § 39          EKONOMI, Budgetdirektiv 2019-2021

KFGE § 40          EKONOMI, Införskaffande av läsplattor

KFGE § 41          EKONOMI, Upprustning av centralidrottsplanen, anhållan om tilläggsanslag

KFGE § 42          BILDNINGSVÄSENDET, Förberedande undervisning

KFGE § 43          ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2018

KFGE § 44          ALLMÄN FÖRVALTNING, Frågestund 2018

KFGE § 45          ALLMÄN FÖRVALTNING, Motioner 2018