Kungörelse; Protokoll från kommunstyrelsens 10.4.2017

KOMMUNSTYRELSEN I KORSNÄS

Protokoll fört vid sammanträde 10.4.2017

KST § 72 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
KST § 73 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
KST § 74 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
KST § 75 TEKNISKA VÄSENDET, Försäljning av industritomt, Team Åkersten Ab
KST § 76 TEKNISKA VÄSENDET, Korsnäs Kurscenters byggnader, Ändring av hyresavtal med Söfuk
KST § 77 BILDNINGSVÄSENDET, Undervisningstimmar för läsåret 2017-2018
KST § 78 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Förnyande av grundavtal, Söfuk
KST § 79 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Utlåtande över lagförslag om regionutveckling och tillväxttjänster
KST § 80 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Utlåtande om komplettering av lagutkastet om finansiering av landskapet
KST § 81 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Tillsättandet av lanskapets temporära förvaltningsorgan
KST § 82 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Framställning om heders- och utmärkelsetecken
KST § 83 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Granskning av fullmäktiges protokoll
KST § 84 BILDNINGSVÄSENDET, Hälsningar från diskussionsmöte med Kyrkoby skolas elever åk 5-6
KST § 85 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2017
KST § 86 ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2017
KST § 87 NÄRINGSLIV OCH TURISM, Vänortsinbjudan
KST § 88 EKONOMI, Anhållan om understöd till jubileumsfesten Finland 100 – Korsnäs 130