Kungörelse: Protokoll från kommunstyrelsens möte 18.02.2019

 

KOMMUNSTYRELSEN  i Korsnäs

Protokoll fört vid sammanträde 18.2.2019

 

KST § 41             ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KST § 42             ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KST § 43             ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KST § 44             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Granskning av fullmäktiges protokoll

KST § 45             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Anmärkning på förslaget till kommunsammanslagning mellan Korsholms kommun och Vasa stad

KST § 46             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Valnämnder och valbestyrelse

KST § 47             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Bevilja fullmakt att lyfta kommunala ämbetsverkets värdepost

KST § 48             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Representant på Söfuks samkommunsstämmor

KST § 49             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Arbetsgrupp för utarbetande av markpolitiskt program

KST § 50             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av kommunstyrelsens företrädare i nämnderna och sektionerna för mandatperioden 2017 – 2019

KST § 51             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Medlem i Bottenhavets sjukhems stiftelse för perioden 2017 – 2019

KST § 52             PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Befattningsbeskrivning, IT-ansvarig/ datastödperson

KST § 53             NÄRINGSLIV OCH TURISM, Åtgärdsprogram för temaåret Företagsamhetens år 2019

KST § 54             EKONOMI, Fakturerings-, bokförings- och bokslutsavgifter 2019

KST § 55             EKONOMI, Rättelse av statsandelsbeslut för undervisningen

KST § 56             EKONOMI, Understöd till Karenni Society Finland r.f.

KST § 57             EKONOMI, Bidragsansökningar inför år 2019

KST § 58             Budgetändringar, pågående arbeten från 2018

KST § 59             EKONOMI, Silverberg AC Stipendiefond, placering

KST § 60             EKONOMI, Korsnäs kommuns hembygdsfond, placering

KST § 61             EKONOMI, Korsnäs sjukvårdsfond, placering

KST § 62             EKONOMI, Korsnäs kommuns stipendiefond, placering

KST § 63             TEKNISKA VÄSENDET, Undantagslov, Jorma Korhonen

KST § 64             TEKNISKA VÄSENDET, Undantagslov, Björkqvist Peter

KST § 65             TEKNISKA VÄSENDET, Avgifter för användning av skolfastigheter och daghemsfastigheter

KST § 66             VAL, Röstningsområden i kommunen, 15.10.2019-14.10.2020

KST § 67             ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019

KST § 68             ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2019