Kungörelse: Protokoll från kommunstyrelsens möte 18.06.2018

KOMMUNSTYRELSEN  i Korsnäs

Protokoll fört vid sammanträde 18.6.2018

 

KST § 121           ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KST § 122           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KST § 123           ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KST § 124           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Granskning av fullmäktiges protokoll

KST § 125           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Motionsverksamhet 2018

KST § 126           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anhållan om semester, Kommundirektören

KST § 127           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Deltagande i utbildning, Christina Båssar

KST § 128           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anhållan om deltagande i kommun- och stadsdirektörskonferens i Skåne 26-28.9.2018

KST § 129           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Utvecklingssamtal, KD

KST § 130           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Utbildningsplaner 2018 – utbildningsersättningar

KST § 131           EKONOMI, Anhållan om bidrag till juniordräkter, KoFF

KST § 132           ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2018

KST § 133           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2018

KST § 134           EKONOMI, Justering av avgiften för undantagslov

KST § 135           EKONOMI, Upphandling av lätt brännolja via Kuntahankinnat, ramavtal

KST § 136           EKONOMI, Försäljning av aktielägenheter i Bs Ab Västerbo i Molpe, lokal 4 och 5

KST § 137           EKONOMI, Korsnäs kyrkby skola, budgetändring lekredskap

KST § 138           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, IF Fyren, skrivelse angående framtida skötsel av kommunens fritidsanläggningar

KST § 139           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Ansökan om en summa klädbidag per år till ordinarie pedagoger på daghemmen i Korsnäs