Kungörelse; Protokoll från kommunstyrelsens möte 20.08.2018

 

KOMMUNSTYRELSEN  i Korsnäs

Protokoll fört vid sammanträde 20.8.2018

 

KST § 140           ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KST § 141           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KST § 142           ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KST § 143           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av ungdomsråd för mandatperioden 2017 – 2019

KST § 144           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av representant i Världsarvsdelegationen för Kvarkens skärgård

KST § 145           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Avtal med SÖU r.f. och Sidwill ab om ungdoms- och fritidsverksamheten i Korsnäs.

KST § 146           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion om att centralisera skolorna i Korsnäs

KST § 147           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion om hemspråksundervisning och religionsundervisning

KST § 148           EKONOMI, Budgetuppställning inför år 2019

KST § 149           EKONOMI, Legato utlåtande om B2019

KST § 150           EKONOMI, Anhållan om ekonomiskt stöd för landsbygdsprofessur

KST § 151           EKONOMI, Kårkulla samkommun utlåtande om budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021

KST § 152           EKONOMI, Kust-Österbottens samkommun, utlåtande om budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021

KST § 153           EKONOMI, Teckningsförbindelse för TeeSe Botnia Ab

KST § 154           EKONOMI, Korsnäs kommuns Hembygdsfond, utdelning av avkastning

KST § 155           ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2018

KST § 156           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2018